bannernisit2

คุณสมบัติของผู้สมัคร

0

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น สาธารณสุขศาสตร์ แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์
  2. คุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การสอบคัดเลือก
  1. สอบข้อเขียน
  2. สอบสัมภาษณ์

 

Powered by moviekillers.com