bannernisit2

มอบกระเช้าและอวยพรสวัสดีปีใหม่

0

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 นำโดย นายพรศักดิ์ แสนศรี รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต พร้อมบุคลากรกองบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เข้ามอบกระเช้าและอวยพรสวัสดีปีใหม่ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ แก่อาจารย์พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมนี้สำนักงานเลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้การต้อนรับ

Powered by moviekillers.com