bannernisit2

อ.รพีพรรณ ยงยอด

0

 

4
 อาจารย์ ดร.รพีพรรณ  ยงยอด
ประวัติการศึกษา ผลงานทางวิชาการ
  • Journal  
ปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (จังหวัดมหาสารคาม) จบ 19 มีค. 2547 ประเทศไทย 2558  รพีพรรณ  ยงยอด  รัตนี  คำมูลคร  (2558)ความต้องการศึกษาต่อและ‎คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง‎ประสงค์ตามความต้องการของ‎ผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรวิทยา‎ศาสตรบัณฑิต(‎อนามัยสิ่งแวด‎ล้อม‎) ‎มหาวิทยาลัย‎เกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิม‎พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร‎,วารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัย‎ขอนแก่น,หน้า 69-82
ปริญญาโท  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สม.) สาขาอนามัยสิ่งแวดลัอม มหาวิทยาลัยขอนแก่น (จังหวัดขอนแก่น) จบ 17 พค. 2550 ประเทศไทย 2557  ศมณพร สุทธิบาก* รพีพรรณ ยงยอด** (2557) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย  ด้วยหลัก 3Rsในเขตเทศบาลตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร,วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี ที 2 ฉบับที 1 (มกราคม – มีนาคม 2557)
ปริญญาเอก  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (จังหวัดขอนแก่น) จบ 27 พย. 2555 ประเทศไทย

Powered by moviekillers.com