bannernisit2

ช่องทางการรับเข้าศึกษาต่อ

0

KU-TCAS สา’สุข 61

รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน  portfolio (ไม่มีสอบข้อเขียน)

 • คุณสมบัติ (ภาคปกติ)
  • แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
  • เกรดเฉลี่ย 2.50
  • แฟ้มสะสมผลงาน
 

 • ยืนยันสิทธิ์ Clearing-house
 • ค่าสมัคร
 • เงือนไขการสมัคร
 

 • คุณสมบัติ (ภาคพิเศษ)
  • แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
  • เกรดเฉลี่ย 2.00

 รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและโรงเรียนเครือข่าย

ขั้นตอนการสมัคร  สมัครเข้าศึกษา
 • คุณสมบัติ (ภาคปกติ)
  • แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
  • เกรดเฉลี่ย 2.50
  • GAT/PAT และ วิชาสามัญ
  • สอบข้อเขียน /สอบสัมภาษณ์
  • หมายเหตุ : สำหรับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ (ภาคปกติ) และหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม ต้องสอบข้อเขียน วิชาการสาธารณสุขพื้นฐาน และสอบสัมภาษณ์
 

 • กำหนดการรับสมัคร
 • ยืนยันสิทธิ์ Clearing-house
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
 • เงือนไขการสมัคร
 

 • 4 ธ.ค. 60 – 30 มี.ค. 61
 • 3 – 6 พ.ค. 61
 • 9 พ.ค. 61
 • สมัครได้คนละ 1 สาขาวิชา
 •  คุณสมบัติ (ภาคพิเศษ)
  • แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
  • เกรดเฉลี่ย 2.00
  • GAT/PAT และ วิชาสามัญ 9 วิชา

รอบที่ 3  Admissions

สมัครเข้าศึกษา
 • คุณสมบัติ (ภาคพิเศษ)
  • แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
  • เกรดเฉลี่ย 2.00
  • GAT/PAT และ วิชาสามัญ 9 วิชา
 • 6 – 10 มิ.ย. 2561

 

Powered by moviekillers.com