bannernisit2

คุณสมบัติของผู้สมัคร

0

คุณสมบัติของผู้สมัคร ระดับปริญญาตรี

ภาคปกติ

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต (สบ.)
1. 1 เป็นนักเรียนที่ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) (แผนการเรียนวิทย์-คณิต) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
2. 2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (แผนการเรียนวิทย์-คณิต) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต อนามัยสิ่งแวดล้อม (วท.บ.)
1.1 เป็นนักเรียนที่ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) (แผนการเรียนวิทย์-คณิต) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
2.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (แผนการเรียนวิทย์-คณิต) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

ภาคพิเศษ

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต (สบ.)
1. 1 เป็นนักเรียนที่ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา (แผนการเรียนวิทย์-คณิต) ไม่ต่ำกว่า 2.00
2. 2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (แผนการเรียนวิทย์-คณิต) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

การสมัครเข้าศึกษา

Powered by moviekillers.com