bannernisit2

การประกวดโครงการพัฒนาสุขภาพ “น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาสุขภาพในโรงเรียน”

0

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมการประกวดโครงการพัฒนาสุขภาพ “น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาสุขภาพในโรงเรียน”เนื่องในงานเกษตรแฟร์ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 โดยมีอาจารย์จักรกฤษณ์ พลราชม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิเทศสัมพันธ์ และกิจการพิเศษ อาจารย์อนันต์ อิฟติคาร รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน และอาจารย์ศรีบุษย์  ศรีไชยจรูญพง ร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินการแข่งขันประกวดโครงการพัฒนาสุขภาพดังกล่าว ณ ห้องระพีสาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Powered by moviekillers.com