ร่วมการประชุมวิชาการการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ และประชุมสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย

0

อาจารย์พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ การสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ สหสาขาวิชาชีพเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Inter-professional Education for Quality of Life Development) และ เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี สภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2560

Powered by moviekillers.com