ร่วมการนำเสนอผลงานทางวิชาการ และแนะนำคณะสาธารณสุขศาสตร์

0

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสัมมนา มหาวิทยาลัย Kabangsaan ประเทศมาเลเซีย คณะแพทย์ศาสตร์ ภาควิชาปรสิตวิทยา ได้ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิเทศสัมพันธ์ และกิจการพิเศษ และมหาบัณฑิต ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในงาน International conference of Medicine 2017 พร้อมกันนี้ ทางคณะได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยาย และแนะนำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ แก่หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยา ทั้งนี้ได้มีการเสนอให้มีความร่วมมือร่วมกัน โดยนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท

เข้าร่วมทำวิจัยที่มหาวิทยาลัยดังกล่าวและแลกเปลี่ยนบุคลากรในคณะ ทั้งนี้ได้รับการตอบรับให้มีการทำวิจัยร่วมกันต่อไป

Powered by moviekillers.com