งานแสดงความยินดีแก่บัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม่ 2560

0

อาจารย์พัสกร องอาจ  พร้อมผู้บริหาร และบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในงานแสดงความยินดีแก่บัณฑิตและมหาบัณฑิตที่จบภายในปีการศึกษา 2559 ทั้งนี้มีนิสิตรุ่นน้องและรุ่นพี่ได้ร่วมรับประทานอาหาร แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆแก่รุ่นน้อง และจัดกิจกรรมแสดงความยินดีแก่ บัณฑิตและมหาบัณฑิต ที่จบการศึกษา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ณ โรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ภาพเพิ่มเติม : www.facebook.com/PublicHealth.ku.csc/

Powered by moviekillers.com