งานประกวด Freshy Boys and Girls 2017

0

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จัดงานประกวด Freshy Boys & Girls 2017 เพื่อค้นหาผู้ที่มีความสามารถ มีบุคลิกภาพที่ดี มีไหวพริบปฏิภาณ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมวิโรจ อิ่มพิทักษ์ โดยมี รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดงาน อาจารย์จักรกฤษณ์ พลราชม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต อาจารย์สาธินี ศิริวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง และนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมงานครั้งนี้

Powered by moviekillers.com