บูรณาการการเรียนการสอน รายวิชา การจัดการขยะมูลฝอย สู่เรียนรู้นอกชั้นเรียน

0

วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิรวรรณ แสนโพธิ์ นำนิสิตภาควิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3 เรียนรู้นอกชั้นเรียน ในรายวิชา การจัดการขยะมูลฝอย เพื่อศึกษาเรียนรู้สภาพปัจจุบันในการบริหารการจัดการขยะ ณ สถานที่ฝังกลบมูลฝอยของเทศบาลตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นการจัดการขยะปลายทางของขยะที่เกิดจาก มก.ฉกส. โดยมีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลท่าแร่ เป็นวิทยากรให้กับนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งนี้

Powered by moviekillers.com