บูรณาการการเรียนการสอนสู่ชุมชน ของนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์

0

วันที่ 24-27 ตุลาคม พ.ศ. 2560 อาจารย์ ดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล ประธานหลักสูตรภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วรินท์มาศ เกษทองมา และนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ในชุมชนในรายวิชา อนามัยชุมชน ประชากรแม่และเด็ก และวิชาบริการการแพทย์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในภาคปฏิบัติอย่างแท้จริง จำนวน 8 พื้นที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รอบเขตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Powered by moviekillers.com