bannernisit2

มก.ฉกส.สถาบันการศึกษาน้อมเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

0

๑. เป็นวิทยาเขตที่ ๓ และวิทยาเขตดิจิทัล ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒. สร้างที่จังหวัดสกลนคร
๓. สร้างในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ปีที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี
๔. ได้รับพระราชทานนาม เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๓๙ พร้อมตราสัญลักษณ์ งานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี
๕. น้อมนำหลักการทรงงานมารังสรรค์พัฒนา
• น้ำ ดิน ต้นไม้ วิชาการ ชีวิต เพื่อชีวิต
• สร้างคนไปสร้างชาติ
• สร้างชีวิตและความเป็นอยู่ของคนให้ดีขึ้น
๖. สร้างเป็น วนานันทอุทยาน
๗. สร้างขึ้นด้วยจิตวิญญาณของคนในชาติ
๘. รัชกาลที่ ๑๐ เสด็จฯ เปิด เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
๙.  สืบสานหลักการทรงงาน ให้ก้าวไกล นิรันดร

Powered by moviekillers.com