logobackfph

บุคลากรประจำคณะ

0
1

อาจารย์ พัสกร  องอาจ

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
Phone: 042-725023
Mobile: 08-1592-6422
Email: passakorn_2514@hotmail.com
10

รศ.(พิเศษ) ทพ.ดร. สุขสมัย  สมพงษ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ
Phone: 042-725023
Email: suksamai_s@hotmail.com
3

นายแพทย์นิทัศน์  รายยวา

ผู้ทรงคุณวุฒิ
Phone:042-725023
Email: drnitas61@hotmail.com
2

ผศ.ดร. นิรวรรณ  แสนโพธิ์

รองคณบดีผ่ายบริหาร แผน และประกันคุณภาพ
Phone: 042-725023
Email: nirawan@gmail.com
4

ดร. รพีพรรณ  ยงยอด

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
Phone: 042-725023
Email: tom_envi@hotmail.com
6

ดร. อนุศักดิ์  เกิดสิน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ / รักษาการแทน หัวหน้าภาคบริหารงานสาธารณสุข
Phone: 042-725023
Email: noksak99@gmail.com
9

อาจารย์ ศรีบุษย์  ศรีไชยจรูญพง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ประชาสัมพันธ์ และวิเทศน์สัมพันธ์
Phone: 042-725023
Email: sribud123@gmail.com
7

อาจารย์ อนันต์  อีฟติคาร

รักษาการแทน หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน
Phone: 042-725023
Email: if_nick@yahoo.co.th
01

อาจารย์ ดร.ชุลีวัลย์  ธัญญศิรินนท์

ภาควิชาอนามัยชุมชน
Phone: 042-725023
Email: airairr@hotmail.com
10

อาจารย์ สนธินี  ไวยารัตน์

ภาควิชาอนามัยชุมชน
Phone: 042-725023
Email: sonthinee_w@hotmail.com
07

อาจารย์ เบญญาภา  พีระวัธน์กุล

ภาควิชาอนามัยชุมชน
Phone:042-725023
Email: benyapha_ph@hotmail.co.th
09

อาจารย์ ชนยิตรี  แสงวิจิตร

ภาควิชาอนามัยชุมชน
Phone: 042-725023
Email: chonyitree@hotmail.com
13

อาจารย์ ดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ

ภาควิชาอนามัยชุมชน
Phone: 042-725023
Email: sriwipachuang@gmail.com
02

อาจารย์ ดร.วรินทร์มาศ  เกตุทองมา

ภาควิชาอนามัยชุมชน
Phone: 042-725023
Email: dj.wawa.menu4569@gmail.com
05

อาจารย์ ดร.ไกรวิชญ์  เรืองฤาหาร

ภาควิชาอนามัยชุมชน
Phone: 042-725023
Email: aragonsign@gmail.com 
14

อาจารย์ สุนทรี   โอรัตนสถาพร

ภาควิชาอนามัยชุมชน
Phone: 042-725023
Email: threeojay@yahoo.com
15

อาจารย์ ดร.พีชานิกา ชอบจิตต์

ภาควิชาอนามัยชุมชน
Phone: 042-725023
Email: peecha.0705@gmail.com
03

นางสาว กมลชนก  แดนประโคม

นักวิทยาศาสตร์
Phone: 042-725023
Email: kan_dan123456@hotmail.com
04

นาย ธนากร  พรมโนภาส

นักวิทยาศาสตร์
Phone: 042-725023
Email: thanakorn1112@gmail.com 
16

นาย อนาวิน บรรเทาพิษ

นักสุขศึกษา
Phone: 042-725023
Email: anavinph1@gmail.com
8

นางสาว จิตรลดา  ฦๅชา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Phone: 042-725023
Email: aris_luecha@hotmail.com
11

นาง สุนิสา  กิมยงค์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Phone: 042-725023
Email: thohinang.s@gmail.com
17

นาย พงษ์พัฒน์  ภะวะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Phone:042-725023
Email: pat8693@gmail.com
18

นางสาว ชวพร  โพธิ์เมือง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Phone: 042-725023
Email: chawaporn.po@ku.th
16

นางสาว วีรยา  ถิ่นตองโขบ

นักวิชาการศึกษา
Phone: 042-725023
Email: dexfrence@gmail.com
15

นางสาว กรกนก  หาญมนตรี

นักวิชาการศึกษา
Phone: 042-725023
Email: hanmontree12@gmail.com
12

นางสาว สลิลดา  มิระสิงห์

นักวิชาการศึกษา
Phone: 042-725023
Email: mirasingtee@gmail.com
แชร์

Powered by moviekillers.com