logobackfph

บุคลากรประจำคณะ

0

อาจารย์ พัสกร องอาจ

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
Phone: 042-725023
Mobile: 08-1592-6422
Email: passakorn_2514@hotmail.com
10

รศ.สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ
Phone: 042-725023
Email:

นายแพทย์นิทัศน์ รายยวา

ผู้ทรงคุณวุฒิ
Phone:042-725023
Email: drnitas61@hotmail.com

ผศ.ดร. นิรวรรณ แสนโพธิ์

รองคณบดีผ่ายบริหาร แผน และประกันคุณภาพ
Phone: 042-725023
Email: nirawan@gmail.com
4

ดร. รพีพรรณ ยงยอด

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
Phone: 042-725023
Email: tom_envi@hotmail.com
6

ดร. อนุศักดิ์ เกิดสิน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ / รักษาการแทน หัวหน้าภาคบริหารงานสาธารณสุข
Phone: 042-725023
Email: noksak99@gmail.com

อาจารย์ จักรกฤษณ์  พลราชม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ประชาสัมพันธ์ และวิเทศน์สัมพันธ์
Phone: 042-725023
Email: ponrachom@hotmail.com

อาจารย์ อนันต์ อีฟติคาร

รักษาการแทน หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน
Phone: 042-725023
Email: if_nick@yahoo.co.th

 

01

อาจารย์ ดร.ชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์

ภาควิชาอนามัยชุมชน
Phone: 042-725023
Email: airairr@hotmail.com
10

อาจารย์ สนธินี ไวยารัตน์

ภาควิชาอนามัยชุมชน
Phone: 042-725023
Email: sonthinee_w@hotmail.com
07

อาจารย์ เบญญาภา พีระวัธน์กุล

ภาควิชาอนามัยชุมชน
Phone:042-725023
Email: benyapha_ph@hotmail.co.th
09

อาจารย์ ชนยิตรี แสงวิจิตร

ภาควิชาอนามัยชุมชน
Phone: 042-725023
Email: chonyitree@hotmail.com
13

อาจารย์ ดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ

ภาควิชาอนามัยชุมชน
Phone: 042-725023
Email: sriwipachuang@gmail.com
02

อาจารย์ ดร.วรินทร์มาศ เกตุทองมา

ภาควิชาอนามัยชุมชน
Phone: 042-725023
Email: dj.wawa.menu4569@gmail.com
05

อาจารย์ ดร.ไกรวิชญ์ เรืองฤาหาร

ภาควิชาอนามัยชุมชน
Phone: 042-725023
Email: aragonsign@gmail.com

อาจารย์ รัชฎาภรณ์  อึ้งเจริญ

ภาควิชาอนามัยชุมชน
Phone: 042-725023
Email: rp.ungcharoen@gmail.com

อาจารย์ สาธินี  ศิริวัฒน์

ภาควิชาอนามัยชุมชน
Phone: 042-725023
Email: pang_envi@hotmail.com

อาจารย์ ศรีบุษย์  ศรีไชยจรูญพง

ภาควิชาอนามัยชุมชน
Phone: 042-725023
Email: ponrachom@hotmail.com

อาจารย์ สุนทรี โอรัตนสถาพร

ภาควิชาอนามัยชุมชน
Phone: 042-725023
Email: threeojay@yahoo.com

อาจารย์ ดร.พีชานิกา ชอบจิตต์

ภาควิชาอนามัยชุมชน
Phone: 042-725023
Email: peecha.0705@gmail.com
03

นางสาว กมลชนก แดนประโคม

นักวิทยาศาสตร์
Phone: 042-725023
Email: kan_dan123456@hotmail.com
04

นาย ธนากร พรมโนภาส

นักวิทยาศาสตร์
Phone: 042-725023
Email: thanakorn1112@gmail.com

นาย อนาวิน บรรเทาพิษ

นักสุขศึกษา
Phone: 042-725023
Email: anavinph1@gmail.com

นางสาว จิตรลดา ฦๅชา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Phone: 042-725023
Email: aris_luecha@hotmail.com

นาง สุนิสา กิมยงค์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Phone: 042-725023
Email: thohinang.s@gmail.com
17

นาย พงษ์พัฒน์ ภะวะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Phone:042-725023
Email: pat8693@gmail.com

นางสาว ชวพร โพธิ์เมือง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Phone: 042-725023
Email: chawaporn.po@ku.th

นางสาว วีรยา ถิ่นตองโขบ

นักวิชาการศึกษา
Phone: 042-725023
Email: dexfrence@gmail.com

นางสาว กรกนก หาญมนตรี

นักวิชาการศึกษา
Phone: 042-725023
Email: hanmontree12@gmail.com

นางสาว สลิลดา มิระสิงห์

นักวิชาการศึกษา
Phone: 042-725023
Email: mirasingtee@gmail.com

นายพิชัย  ดวงคุณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Phone: 042-725023
Email: mirasingtee@gmail.com

นายณรงค์ธร  ดวงชัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Phone: 042-725023
Email: mirasingtee@gmail.com

นางสาวดุลฤดี  ตะสายวา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Phone: 042-725023
Email: meeorgan@gmail.com

นางสาววิภา  หนูดา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Phone: 042-725023
Email: wipa.nooda@gmail.com

Powered by moviekillers.com