logobackfph

แผนยุทธศาสตร์

0

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ระยะ 5 ปี

(พ.ศ. 2559 – 2563)

 

วิสัยทศน์ (Vision)

“แหล่งวิชาการชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ผลิตบัณฑิตมีคุณลักษณะเป็นผู้นำด้านสุขภาพ”

พันธกิจ (Mission)

  1.     ผลิตบัณฑิตคุณภาพ มีทักษะ ความรู้ คุณธรรม และเป็นผู้นำด้านสุขภาพ
  2.     สร้างงานวิจัยด้านสุขภาพและเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อประโยชน์ของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
  3.     บริการวิชาการด้านสุขภาพและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนเพื่อประโยชน์ของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
  4.     สืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และดำรงเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  5.     สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรภายใต้เงื่อนไขที่จำกัด
  6.     สร้างและพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร

เป้าประสงค์สูงสุด (Ultimate goal)

“บัณฑิตมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ”

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic issues)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดระบบการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาระบบบริหารองค์กร มุ่งเน้นธรรมาภิบาลและสุขภาวะของบุคลากร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์กับองค์กรภายนอก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริมให้นิสิตมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองและพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์

วัฒนธรรมองค์กร

“PHCSC” คือ
P = เน้นการสร้างการมีส่วนร่วม (Participation)
H = เป็นผู้นำด้านสุขภาพ (Health Modeling)
C = ชำนาญการสื่อสาร และเทคโนโลยี (Communication & Technology)
S = มีความเป็นพี่เป็นน้อง (Seniority)
C = ใช้การเรียนรู้โดยชุมชนเป็นฐาน (Community base learning)

ค่านิยมและสมรรถนะหลัก

มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Student center learning) และใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ (Community base learning)

Powered by moviekillers.com