logobackfph

“แอโรบิคเพื่อสุขภาพ :จิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง”

0

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการบูรณาการวิชาการ รายวิชาสุขภาพเพื่อชีวิต (01999012) “แอโรบิคเพื่อสุขภาพ :จิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง” ในวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 16.00-20.00 น . โดยมีรศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดงาน มีอาจารย์พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และประธานรายวิชาสุขภาพเพื่อชีวิต เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวิทยากรจากชมรมแอโรบิกเพื่อสุขภาพ สี่แยกบ้านธาตุ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 3 ท่าน และมีนิสิตเข้าร่วมโครงการนี้ จำนวน 500 – 600 คน ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์

ภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/PRKUCSC

Powered by moviekillers.com