logobackfph

โครงการสัมมนาสโมสรนิสิตและเครือข่ายในองค์กร

0

คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมจัดโครงการสัมมนาสโมสรนิสิตและเครือข่ายในองค์กร ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2560 ณ บ้านเพื่อนรีสอร์ท จังหวัดนครพนม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 60 คน ประกอบด้วย คณาจารย์และบุคลากรฝ่ายกิจการนิสิตฯ และคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2559 และ 2560 โดยกิจกรรมของโครงการ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ภายใต้แผนการดำเนินของสโมสรนิสิต ในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และข้อเสนอแนะ โดยนำผลที่ได้มาร่วมวางแผนการดำเนินงาน ในปีการศึกษา 2560 ตามประบวนการคุณภาพ PDCA ตลอดจนได้ทราบถึงแนวทางในการดำเนินงานของสโมสรนิสิต ในปีการศึกษา 2560  โดยการสัมมนาได้รับเกียรติจากวิทยากร จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

  1. รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ทพ. สุขสมัย สมพงษ์
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิรวรรณ แสนโพธิ์
  3. อาจารย์จักรกฤษณ์ พลราชม
  4. อาจารย์ศรีบุศย์ ศรีไชยจรูญพง

อีกทั้งกิจกรรมในครั้งนี้ยังเสริมสร้างความสามัคคี และสัมพันธภาพอันดีระหว่างคณะกรรมการสโมสรนิสิตชุดเก่าและชุดใหม่อีกด้วย

Powered by moviekillers.com