logobackfph

วันไหว้ครูและมอบทุนนิสิตเรียนดีและความประพฤติดี

0

วันที่ 7 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จัดพิธีวันไหว้ครูและมอบทุนนิสิตเรียนดีและความประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 2560 โดย ผศ.พึงใจ พึ่งพานิช ที่ปรึกษารองอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นประธานจุดธูปเทียนและกล่าวให้โอวาทนิสิต ภายในงานนิสิตนำพานไหว้ครูกราบคณะผู้บริหารคณาจารย์ จากนั้นเป็นกิจกรรมมอบรางวัลเหรียญเรียนดี นิสิตที่มีความประพฤติดีเด่น นิสิตที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์

ในวันเดียวกัน อาจารย์พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีไหว้ครู ซึ่งจัดโดยสโมสรนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตทุกชั้นปีแสดงความกตัญญูกตเวที  และสำนึกในพระคุณแด่ครูบาอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารเรียนรวม 2560

Powered by moviekillers.com