logobackfph

กิจกรรมโฮมรูม ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

0

 

วันที่ 6 กันยายน 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมโฮมรูม ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุเพื่อให้คณาจารย์ได้พบกับนิสิตของตนอย่างใกล้ชิด สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคณาจารย์และนิสิต รวมถึงการให้คำปรึกษาระหว่างการเรียนและความเป็นอยู่ของนิสิต ในกิจกรรมนี้ คณาจารย์ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนิสิต เข้าพบนิสิตชั้นปีที่ 1 – 4 ณ อาคารเรียนรวม (อ.2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Powered by moviekillers.com