logobackfph

โรคพิษสุนัขบ้าสถานการณ์การจัดการ การควบคุมและป้องกัน

0

 โรคพิษสุนัขบ้าสถานการณ์การจัดการ การควบคุมและป้องกัน

คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดสัมมนาวิชาการสาธารณสุขเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า สถานการณ์การจัดการ การควบคุมและป้องกันในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.อาจารย์พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นประธานเปิดสัมมนาครั้งนี้ โดยได้เชิญ ศ.นพ.ธีรพงษ์ ตัณฑวิเชียร อาจารย์ประจำคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศ.น.สพ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์ คณบดีคณะเทคนิคการสัตว์แพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟัง จำนวน 50 คน ณ ห้องปทุมมา โรงแรมบ้านเชียงเครือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ขอขอบคุณ ประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ มก.ฉกส.

Powered by moviekillers.com