logobackfph

โครงการสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “นักสาธารณสุขยุคประเทศไทย 4.0”

0

คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ “การเตรียมตัวของนักสาธารณสุขยุคประเทศไทย 4.0” โดยมีอาจารย์ พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่าน ได้แก่
1. ดร.สมชาย วงษ์พิริยะไพฑูรย์ รองเลขาธิการกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน
2. นายศุมล ศรีสุขวัฒนา อดีตผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อดีตผู้อำนวยการศูนย์บริการกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย
3. นายพิษณุ แสนประเสริฐ อดีตรองอธิบดีกรมอนามัย

ซึ่งเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังนี้
1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุขชุมชนเพื่อการเตรียมตัวของนักสาธารณสุขยุคประเทศไทย 4.0
2. กฎหมายสาธารณสุขยุคประเทศไทย 4.0
3. นักอนามัยสิ่งแวดล้อมยุคประเทศไทย 4.0

ในวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องระพีสาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร ๙) ซึ่งมีนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปี 2 – 4 จำนวน 500 – 600 คน เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาในครั้งนี้

Powered by moviekillers.com