logobackfph

วิ่งประเพณี มก.ฉกส. ประจำปี 2560

0

วิ่งประเพณี มก.ฉกส. ประจำปี 2560

วันที่ 26 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวดสกลนคร ได้กำหนดจัดโครงการวิ่งประเพณี มก.ฉกส.ประจำปี 2560 ณ ลาดพระพิรุณทรงนาค โดยมี อาจารย์ภาคภูมิ ตันเตชสาธิต รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ เป็นประธานพิธีกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการวิ่งประเพณีประจำปี 2560 ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคคลากร และนิสิต ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการออกกำลังกาย รวมทั้งเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักและนิสิตเกิดความภาคภูมิใจในสถาบัน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

Powered by moviekillers.com